حل مشکل تماس شهروندان با چند نهاد امدادی در تبریز
در نشست سازمان ها و ارگان های امدادی انجام پذیرفت/

حل مشکل تماس شهروندان با چند نهاد امدادی در تبریز

با حضور سازمان ها و ارگان های امدادی استارت دسترسی به خدمات چند نهاد امدادی با یک شماره تماس در سیستم دیسپچ بین سازمانی مرتبط در حوادث ترافیکی شهرستان تبریز کلید خورد