سم پاشی برخی رسانه ها علیه مدیریت علی رستمی در شستا برای کاندید کردن مهره های مطلوب خودشان
مدیری که خاک چینی را از خاک بلند کرد!

سم پاشی برخی رسانه ها علیه مدیریت علی رستمی در شستا برای کاندید کردن مهره های مطلوب خودشان

داراخبر،مدیرعامل شستا به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی کشور به زودی انتخاب خواهد شد و به احتمال زیاد علی رستمی به عنوان منتصب می شود؛ این احتمال برخی ار رسانه ها را مجبور به سمپاشی کرد تا با همان حربه نخ نما شده حقوق نجومی مهره باب طبع خود را کاندید این پست مهم و استراتژیک کنند.