حس ناب جهادی با رخت پزشکی 
فرمانده سپاه  ناحیه مرند؛

حس ناب جهادی با رخت پزشکی 

گروه جهادي پزشکي شهيد محمد حاج علیزاده با حضور در روستاهاي زمهریر و هریس"هوروز" بخش مرکزی شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی به اهالي روستاها خدمات رايگان بهداشتي اراده کردند.