از هزینه های خریداری پروتز لگن تا عمل جراحی
امام مهربانی ها حساب کرد

از هزینه های خریداری پروتز لگن تا عمل جراحی

با عنایت خداوند متعال و الطاف خاصه حضرت رضا علیه آلاف تحیه و الثناء هزینه های خریداری پروتز و عمل جراحی یکی از بیماران کم توان توسط یکی از خیرین کانون خدمت رضوی محسنین رضوی تبریز به مبلغ ۳۰۵٫۵۵۴٫۲۲۷ ریال پرداخت گردید.