صدایی که برای مردم خواند و جاودانه شد

صدایی که برای مردم خواند و جاودانه شد

به گزارش دارانیوز، همیشه یکی هست،یکی که بگوید او مردمی بود و برای مردم می خواند، یکی که بگوید او اصول و قواعد را می شناخت و به آن پایبند بود ،یکی که بگوید او وطن وهموطنانش را بیش از هر چیز دیگری دوست داشت و نمی خواست از آنها جدا شود و یکی که