کلنگ دولت در بخش مسکن ریشه 80 شغل را زد!

کلنگ دولت در بخش مسکن ریشه 80 شغل را زد!

به گزارش دارانیوز، تحقيق جامعي که دفتر اقتصادي وزارت‌ مسكن درباره «سهم بخش‌هاي مختلف اقتصاد از اشتغالزايي» در سال 90 انجام داده نشان می دهد بخش مسكن در مقايسه با 10 بخش مهم اقتصادي، اين قابليت را دارد كه با كمترين ميزان سرمايه‌گذاري، بيشترين سهم را در ايجاد شغل داشته باشد. بر اساس این تحقیق،