یک پسر رفت، ۱۴ پدر آمد
آزادی ۱۴ زندانی به جای تقدیم تاج گل تسلیت

یک پسر رفت، ۱۴ پدر آمد

۱۴ محکوم جرایم غیرعمد و مالی با مساعدت یک خانواده خیر مرندی به کانون گرم خانواده خود بازگشتند