مقابله با سایت های خبری بدون مجوزاز وظایف قانونی وزارت ارشاد است

مقابله با سایت های خبری بدون مجوزاز وظایف قانونی وزارت ارشاد است

به گزارش دارانیوزحسین نوش آبادی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: محدود کردن سایت های غیرمجاز و متخلف که از تعهدشان عدول می کنند و رعایت موازین شرعی و اخلاقی را ندارند از جمله سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد است. وی گفت: سایت های خبری هم همچون مطبوعات چاپی و