آیا همه جوانان باید مدیر شوند؟

آیا همه جوانان باید مدیر شوند؟

دارا خبر- سجاد حسین زاده ؛با روی کار آمدن دولت جدید که به نوعی دولت اولِ گامِ دومِ انقلاب محسوب می شود جوی میان محافل جوان جاری و ساری شد که زمان زمانِ ورود در عرصه مدیریت و نجات انقلاب است، این گزاره گرچه صحیح است و باید نسل سوم جایگزین مدیران نسل اول و