توسعه تبریز با تمرکز بر روی اولویت ها امکان پذیر است

توسعه تبریز با تمرکز بر روی اولویت ها امکان پذیر است

به گزارش دارانیوز، رییس شورای اسلامی استان با پرداختن به مسائل جاری و با بیان اینکه شورای شهر و شر تبریز از شاخص های ایده آل شهری عقب تر است، عنوان کرد البته شورای چهارم شورای پرباری است و پتانسیل های مناسبی دارد و چارچوب و ساختارهای دستیابی به هدف به درستی مشخص نشده است.