بازتاب سخنان نعمت زاده و درخواست برای برکناری وی

بازتاب سخنان نعمت زاده و درخواست برای برکناری وی

به گزارش داراخبر،بسیاری مردم  و مخاطبان در فضای مجازی با تقبیح اظهارات وی خواهان عذر خواهی و برکناری وی شدند. کاربری در فضای مجازی با عنوان  ” بی سابقه ترین توهین وزیر یک مملکت به مردم فقیر و نجیب و بیگناه یک کشورنوشت :  جناب آقای نعمت زاده  که ثروت وی به هزار میلیارد تومان