بازوی اصلی تولید، بازرگانی است
مدیرعامل صنایع غذایی تغذیه سالم اوژن ؛

بازوی اصلی تولید، بازرگانی است

مدیرعامل صنایع غذایی تغذیه سالم اوژن گفت: بازرگانی بازوی اصلی تولید است. زیرا هر تولید کننده برای موفقیت باید بازرگانی قوی داشته باشد تا بازار را شناسایی، و متناسب با آن محصول تولید کند.

مالک صنایع غذایی ایران شکلات درگذشت
کار آفرین نمونه و مالک ایران شکلات درگذشت

مالک صنایع غذایی ایران شکلات درگذشت

مرحوم “ اکبر شانه زن “ مالک و مدیرعامل صنایع غذایی ایران شکلات ( چیچک ) در سن 68 سالگی دارفانی را وداع گفت.