دستگیری صیادان در سد سهند
منصوری رئیس اداره محیط زیست شهرستان هشترود خبرداد:

دستگیری صیادان در سد سهند

رئیس اداره محیط زیست هشترود از دستگیری صیادان غیر مجاز در سد سهند خبر داد.