معتقدم با برنامه ریزی کاربردی می توان به قله های علمی رسید

معتقدم با برنامه ریزی کاربردی می توان به قله های علمی رسید

به گزارش دارانیوز:اعتبارات دولتی به تنهایی جوابگوی مسایل دانشگاهی نیست و باید کلیه دانشگاه ها یک منبع درآمد پایدار ایجاد کنند و ارتباط صنعت و معدن می تواند نقش مهمی در این امر داشته باشد. دکتراحمدی گفت: آذربایجان شرقی یک استان صنعتی است و بنابر این برنامه ریزی و مدیریت آن باید متقاوت تر از