وعده ‘100 روزه’ در حد شعار باقی ماند

وعده ‘100 روزه’ در حد شعار باقی ماند

به گزارش دارانیوز:این ایام مصادف با سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای دکتر حسن روحانی است و کم و بیش امکان نقد عملکرد ایشان در جهت تحقق شعارها و وعدههای انتخاباتی مقدور شده است، گرچه نباید انتظار داشت همه وعدهها و شعارهای انتخاباتی در سال اول محقق شود اما رویکرد دولت و دستاوردهای یکساله، محک