جان بیمار برای برخی پزشکان بی ارزش است/ هر ساله شکایت از پزشکان رو به افزایش است

جان بیمار برای برخی پزشکان بی ارزش است/ هر ساله شکایت از پزشکان رو به افزایش است

به گزارش داراخبر،مدت هاست که بحث حذف حبس از جرایم پزشکی در میان است. برخی معتقد ند که تصویب این قانون باعث سلامت جامعه می شود و برخی دیگر می گویند نباید حبس از جرایم پزشکی حذف شود، زیرا که حقوق بیماران با این قانون حفظ می شود. در میان این اختلاف نظرات، مجلس در