لغو روادید ایران با برخی کشورها به چه قیمتی؟

لغو روادید ایران با برخی کشورها به چه قیمتی؟

به گزارش گروه سیاسی دارانیوز:اعمال مقررات سخت یا آسان برای ورود اتباع خارجی به هر کشوری جزو مقررات کنسولی است که  وزارت خارجه بنا به سیاست های دولت آن را اعمال می کند. بحث لغو روادید ایران با کشورهای دیگر از جمله مسائلی بود که همزمان با روی کار آمدن دولت جدید در دستور کار