صدوبیست کیلو متر لوله گذاری آب برای استفاده کشاورزان درمرندبه بهره برداری رسید

صدوبیست کیلو متر لوله گذاری آب برای استفاده کشاورزان درمرندبه بهره برداری رسید

به گزارش دارانیوز:مهندس جلال رحیم­ زاده در حاشیه بازدید از پروژه لوله­ گذاری اظهار داشت: حجم آب استحصالي از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني جهت مصارف كشاورزي 176 ميليون مترمكعب می ­باشد که ازاین مقدار تعداد رودخانه های جاری18 شاخه با حجم آب استحصالي 19/6 ميليون متر مكعب در سال، تعداد قنوات و چشمه های شهرستان