کادر بیمارستان امام رضا دستم را به من هدیه دادند
لبخند رضایت بیمار

کادر بیمارستان امام رضا دستم را به من هدیه دادند

گاهی کادر بیمارستان امام رضا تبریز آنچنان روزهای شادی را رقم می زند که تلخی حادثه ای هولناک را به کام بیمار شیرین می کند گاهی قلم چنان عاجز از به تصویر کشیدن خوبی ها می ماند که حتی نویسنده را در نوشتن یاری نمی کند. کلمات متحیر از جهاد طبیبان می شود و توصیفی برای نوشتن پیدا نمی کنند.