مدیریت جلسات انتخاباتی از روی تخت بیمارستان توسط یک زندانی!

مدیریت جلسات انتخاباتی از روی تخت بیمارستان توسط یک زندانی!

به گزارش داراخبر،این زندانی که چند هفته قبل به بهانه شکستگی و بیماری از زندان بیرون آمده و هم اکنون در بیمارستان بستری است روزانه چندین جلسه انتخاباتی برگزار می کند. وی که با هماهنگی کامل مسئولان بیمارستان از اتاق VIP و امکانات متنوع از جمله دسترسی به ماهواره بهره مند است، بدون اینکه روند