تاسیس پروژه ی عظیم  پارک صنعتی اولین اقدام سرمایه گذاران چینی

تاسیس پروژه ی عظیم پارک صنعتی اولین اقدام سرمایه گذاران چینی

به گزارش خبرنگار داراخبر از سلماس،نشستی که با اعضای هیئت سرمایه گذار چینی که در خصوص منطقه ی ویژه ی اقتصادی در شهرستان سلماس حضور داشتند صورت گرفت به سوالات خبرنگارما چنین پاسخ دادند: دیدگاه شما نسبت به شهرستان سلماس ومنطقه ی ویژه ی اقتصادی چگونه میباشد؟ محیط زیبای شهرستان سلماس ومردم صمیمی وخون گرم