چرا به مردم نمی گویید مشکل واقعی دریاچه ارومیه چیست؟

چرا به مردم نمی گویید مشکل واقعی دریاچه ارومیه چیست؟

این بخشی از یک مصاحبه مفصل درباره بحران آب است. با ایشان درباره مدیریت بحران آب صحبت کردیم درحالی که ایشان بیشتر معتقد بود این بحران مدیریت آب است نه مدیریت بحران آب. بعد در حین صحبت ها که از تاریخچه آغاز استفاده بی رویه از منابع آب شروع شد و همه تاریخ کشاورزی را