شهرداران فرماندهان جنگ شهری با کرونا ویروس

شهرداران فرماندهان جنگ شهری با کرونا ویروس

به گزارش دارا خبر ، ویروس کرونا که نزدیک دو ماه پیش در چین شایع شد، حالا بسیاری از کشور جهان را درگیر کرده است. پای این بیماری ناشناخته به ایران هم باز شد . پس از شیوع و سرعت بالای انتقال این بیماری در کشورمان ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست حسن روحانی