بغض ۷۵ ساله فلسطین مظلوم ترکید
طوفان الاقصی

بغض ۷۵ ساله فلسطین مظلوم ترکید

طوفان الاقصی"نبردی بزرگ و حماسه ای تاریخی به محاسبات دشمن صهیونیستی وارد کرده است. چنین ضربه‌ای از روز اشغال تاکنون کم سابقه و نیز بی سابقه است.