تخلف یارانه ای ۳۹ هزار میلیارد تومانی دولت

تخلف یارانه ای ۳۹ هزار میلیارد تومانی دولت

داراخبر،رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم از درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت فقط حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت می شود و ۳۹ هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی گردد که این خود یک تخلف قانونی است.