از تبریز انتظار الگوسازی برای تمامی ایران وجود دارد

از تبریز انتظار الگوسازی برای تمامی ایران وجود دارد

دارانیوز:وزیر کشور با بیان اینکه در شرایط کنونی باید هماهنگ تر از همیشه حرکت کنیم، گفت: تمامی مناطق ایران دارای ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خوبی هستند که تک تک آن ها می توانند هسته رشد و پیشرفت و اقتدار باشند که در این میان استان آذربایجان شرقی بر تارک اقتدار ایران می درخشد.