مصحلت اندیشی یا معامله برسر پست  خواهرزاده  ؟

مصحلت اندیشی یا معامله برسر پست خواهرزاده ؟

به گزارش داراخبر،علی امامعلیزاده-رضانظری شهردار مرند قبل از انتخاب به عنوان شهردار این شهر کهن در جلسه با اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که بسیاری از سرمایه گذاران منتظرند تا این جانب به عنوان شهردار مرند انتخاب شوند تا دراین دیار سرمایه گذاری نمایند ؟ اعضای فرهیخته شورای شهر مرند هم به این امید